Surestep Digital Print

Surestep Digital Print đưa sàn an toàn vào một khía cạnh thiết kế mới. Vẫn có tất cả các lợi ích về hiệu suất sản phẩm của dòng sản phẩm Surestep tiêu chuẩn của chúng tôi, Surestep Digital Print cho phép bạn tạo sàn an toàn tùy chỉnh.

Hai thiết kế có sẵn của chúng tôi là Ice Cream và Moon là những ví dụ về khả năng vô tận của công nghệ sản xuất sáng tạo này.