Sarlon Graphic 19dB

Phạm vi Đồ họa Sarlon bao gồm các mẫu đồ họa tuyệt đẹp và hữu cơ thực sự. Các kết cấu vẽ tay của Địa hình và thiết kế Doodle mới chuyển sang giải thích bằng đồ họa của một terrazzo trong Graphito. Terrazzo dựa trên đá thật. Thiết kế táo bạo nhất, kết hợp thiết kế Doodle và Graphito, là thiết kế tuyên bố Kubik.