Khách hàng

Âm nhạc và Công nghệ Newstar

Dự án:

Âm nhạc và Công nghệ Newstar

Tin học Hòa Bình

Dự án:

Tin học Hòa Bình

ANDRITZ HYDRO GmbH

Dự án:

ANDRITZ HYDRO GmbH

Kawasaki Geological Engineering Co., LTD

Dự án:

Kawasaki Geological Engineering Co., LTD

Teko Việt Nam

Hà Nội

Dự án:

Teko Việt Nam